Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: Obstacle Run 4 Others.
  • Deelnemer: de persoon die zich op de door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de run.
  • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de run.
  • Organisator: Obstacle Run 4 Others

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Deelname aan de run door deelnemer is uitsluitend mogelijk wanneer hij/zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.3. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de run geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om de run geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten. 

2.4. De deelnemer moet ten allen tijde instructies van personeel of vrijwilligers van de run opvolgen. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van instructies houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan de run ten allen tijde stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mag ondervinden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de run.

ARTIKEL 4: GEBRUIK BEELDMATERIAAL/ PORTRET EN IMAGE

4.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van voorafgaand, tijdens of rond de run gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Deze foto’s mogen ook ingezet worden voor marketingdoeleinden ter promotie van de Obstacle Run 4 Others.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk
dat verstrekken zal stopzetten.

ARTIKEL 6: BEELDMATERIAAL
6.1. De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens de run, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.